Tantárgy kódja

KO1001

Tantárgy neve

Anyanyelvi ismeretek I. Beszédtechnika és retorika

Kredit

0

Félévi követelmény

Minősített aláírás


Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

 A kurzus résztvevői beszédtechnikai, retorikai ismereteket szereznek, illetve beszédtechnikai, retorikai készségeik fejlődnek. A tanegység teljesítése során szerzett alapozó jellegű ismeretek és kompetenciák egyrészt hozzásegítik a hallgatókat tanulmányaik hatékonyabb, eredményesebb végzéséhez, másrészt megalapozzák a tanári kommunikációhoz szükséges speciális beszédtechnikai, retorikai készségeket.


Cél angol

The course participants gain elocution, rhetoric knowledge and elocution, rhetorical skills develop. The course knowledge and skills will help students to study more efficiently, to carry out more effective, and secondly to establish the necessary communication with teachers. They will learn advanced speech technology, rhetorical skills, too.


Tartalom

A verbális kommunikáció technikai alapjai: a beszédlégzés, a hangindítás, a beszédhangok; a beszélőszervek és működésük; a beszédhangok észlelése, beszédpercepció; a hangkapcsolatok kiejtése, a nyelvjárási kiejtés; a beszédhibák. A szupraszegmentális tényezők (hangfekvés). A nem verbális csatornák: vokális jelek, kinezika: tekintet, mimika, mozgásos kommunikáció – gesztus, testtartás, térközszabályozás; emblémák, kronémika. Retorikai gyakorlatok. 


Tartalom angol

The technique is based on verbal communication: voice breathing, voice activation, speech sounds; the speaking and functions; the perception of speech sounds, speech perception; sound relationships pronunciation, the dialect pronunciation; a speech defect. The supra-factors (location sound). The non-verbal channels: vocal signals, Kinesics: look, facial expressions, movement communication - gesture, posture, control of space; logos, kronémika. Rhetorical exercises.


Számonkérés

Minősített aláírás


Számonkérés angol

Signature with qualification


Irodalom

Hernádi Sándor: Beszédművelés. 2003. Budapest: Osiris Kiadó. Montágh Imre: Tiszta beszéd. 2012. Budapest: Holnap. Pease, Allan – Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája. 2012. Budapest: Park Könyvkiadó. Szálkáné Gyapay Márta: Gyakorlati retorika. 1999. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. 2004. Budapest: Osiris Kiadó. (A szöveg akusztikuma c. fejezet) 76–128.


Irodalom angol

Hernádi Sándor: Beszédművelés. 2003. Budapest: Osiris Kiadó. Montágh Imre: Tiszta beszéd. 2012. Budapest: Holnap. Pease, Allan – Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája. 2012. Budapest: Park Könyvkiadó. Szálkáné Gyapay Márta: Gyakorlati retorika. 1999. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. 2004. Budapest: Osiris Kiadó. (A szöveg akusztikuma c. fejezet) 76–128.


Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Schéder Veronika