Tantárgy kódja

CB3018

Tantárgy neve

Technikafilozófia

Tantárgy angol neve

Technology of Philosophy

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. habil. Kiss Lajos András