Tantárgy kódja

CB3024

Tantárgy neve

Lovaglás I.

Tantárgy angol neve

Riding I.

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Tantárgyfelelős intézet kódja

TSI

Tantárgyfelelős oktató

Técsy Attila