Tantárgy kódja

CB3046

Tantárgy neve

Karriertervezési tréning

Tantárgy angol neve

Careerplaning Training

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Nagy Edit