Tantárgy kódja

CB3048

Tantárgy neve

Minőségmenedzsment

Tantárgy angol neve

Quality Management

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

GTI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Filep Gyula