Tantárgy kódja

CB3050

Tantárgy neve

Gyakorlati újságírás rádiószerkesztőségben

Tantárgy angol neve

Practical journalism in a radio editorial office

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Onder Csaba