Tantárgy kódja

CB3051

Tantárgy neve

Gyakorlati újságírás lapszerkesztőségben

Tantárgy angol neve

Practical journalism in a newspaper editorial office

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Onder Csaba