Tantárgy kódja

CB3057

Tantárgy neve

Nyelvrokonaink irodalma

Tantárgy angol neve

Literature our Linguistically Related

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TAI

Tantárgyfelelős oktató

Kissné dr. Rusvai Julianna