Tantárgy kódja

CB3059

Tantárgy neve

Matematikai tehetséggondozás

Tantárgy angol neve

Development of Giftedness in Mathematics

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél angol

The scientific, pedagogical, psychological and methodological preparation of students for development of new talent, and for the arising questions during teaching mathematics for 1-4th grades pupils. The detailed processing of the possible curriculum in the 1-4th grades study groups. The cognition of the applicable methods, worksheets, students books and workbooks. The formation of modern methodological view.

Tartalom angol

Improving the problemsolving ability and the operation skill. The modern fields of teaching mathematics. Number-systems. Preparing solving plans. Verification. Logical thinking. Geometrical shapes. Preparing pupils for solving tests. Introducing the Zrínyi Ilona Mathematical Competition. Teaching Mathematics with computer.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

Csordás Mihály – Nagy Tibor (2010. szerk.): Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből. Bólyai János matematikai Társulat, Budapest. http://www.mategye.hu/?pid=cserepek/kotet (2016. 06. 01.) Fábosné Zách Enikő (1997): Te is szeretsz tanítani? Calibra Kiadó, Budapest Róka Sándor (2000): 2000 feladat az elemi matematika köréből. Typotex Kiadó, Budapest Varga Tamás (1972): Játsszunk matematikát! I-II. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest

Irodalom angol

Csordás Mihály – Nagy Tibor (2010. szerk.): Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből. Bólyai János matematikai Társulat, Budapest. http://www.mategye.hu/?pid=cserepek/kotet (2016. 06. 01.) Fábosné Zách Enikő (1997): Te is szeretsz tanítani? Calibra Kiadó, Budapest Róka Sándor (2000): 2000 feladat az elemi matematika köréből. Typotex Kiadó, Budapest Varga Tamás (1972): Játsszunk matematikát! I-II. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest

Tantárgyfelelős intézet kódja

TAI

Tantárgyfelelős oktató

Sitkuné dr. Görömbei Cecília