Tantárgy kódja

CB3060

Tantárgy neve

Fejezetek a természettudományok történetéből

Tantárgy angol neve

Chapters Comprising Sciences

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél angol

Strengthening interest in natural sciences by presenting the impacts of natural sciences on development of society. Discovery of some continents and presentation of related scientists' lives and work. Showing the role of Hungarian scientists and inventors in the development of natural sciences and technology.

Tartalom angol

Formation of the Earth, wildlife and man and the development of man. Formation of continents and familiarization. The great geographical discoveries and their consequences. Scientific revolution of the new age, development of science and technology and their representatives. Achievements of inorganic and organic natural sciences in the 20th century (atomic theory, radioactivity, relativity theory, plate tectonics, aerospace, chemistry, medicine, genetics). Nobel Prize winners, prominent Hungarian scientists. Today's global problems to be solved and views of representatives of natural sciences.

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

Kiss F. – Szabó Á. (2005): Környezet – tudomány – történet. – Nyíregyháza : Bessenyei Könyvkiadó. – p. 34-145. Borsy Z. (szerk.) (1993): Általános természetföldrajz. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó. – p. 7-27. (1. A természetföldrajz célja, tárgya, tagolódása, tudomány-rendszertani helye) A Földgömb magazin ide vonatkozó cikkei Mendöl T. (1999): A földrajztudomány az ókortól napjainkig. – Budapest : Eötvös Kiadó. – 274 p. (reprint) Teleki P. (1996): A földrajzi gondolat története. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. – 193 p. (reprint) Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat, Bp. 1981 Benedek István: A tudás útja, Gondolat, Bp. 1972 Heisenberg. A rész és egész Gondolat, Bp. 1982. Kémia története Gondolat, Bp. 1974.

Irodalom angol

Kiss F. – Szabó Á. (2005): Környezet – tudomány – történet. – Nyíregyháza : Bessenyei Könyvkiadó. – p. 34-145. Borsy Z. (szerk.) (1993): Általános természetföldrajz. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó. – p. 7-27. (1. A természetföldrajz célja, tárgya, tagolódása, tudomány-rendszertani helye) A Földgömb magazin ide vonatkozó cikkei Mendöl T. (1999): A földrajztudomány az ókortól napjainkig. – Budapest : Eötvös Kiadó. – 274 p. (reprint) Teleki P. (1996): A földrajzi gondolat története. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. – 193 p. (reprint) Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat, Bp. 1981 Benedek István: A tudás útja, Gondolat, Bp. 1972 Heisenberg. A rész és egész Gondolat, Bp. 1982. Kémia története Gondolat, Bp. 1974.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Mándy Tihamér