Tantárgy kódja

CB3067

Tantárgy neve

Fizikai alapozó

Tantárgy angol neve

Fundamentas of Physics

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Varga Klára