Tantárgy kódja

CB3071

Tantárgy neve

Közlekedésbiztonság

Tantárgy angol neve

Traffic and Transport Safety

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Sikolya László