Tantárgy kódja

CB3098

Tantárgy neve

Terepen mozgó járművek

Tantárgy angol neve

Off-road vehicles

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kovács Zoltán