Tantárgy kódja

CB3101

Tantárgy neve

Szervezetek szociológiája

Tantárgy angol neve

Sociology of Organizations

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Barabásné dr. Kárpáti Dóra