Tantárgy kódja

CB3103

Tantárgy neve

Oroszország geopolitikája a XIX-XX. században

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Reszler Pál Gábor