Tantárgy kódja

CE3008

Tantárgy neve

Bírkózás a feszültséggel

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Eichinger László