Tantárgy kódja

CE3021

Tantárgy neve

Általános informatika

Tantárgy angol neve

General Information Technology

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Ionescu Klára