Tantárgy kódja

CM3007

Tantárgy neve

A szövegértés-szövegalkotás pedagógiája

Tantárgy angol neve

"Pedagogy of Text Comprehension and Production "

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pethő József