Tantárgy kódja

CM3012

Tantárgy neve

A diktatúra megjelenése a filmművészetben

Tantárgy angol neve

Dictatorship in the Film Art

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Rozgonyi Ibolya