Tantárgy kódja

CM3016

Tantárgy neve

Ökoturizmus

Tantárgy angol neve

Ecotourism

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Fekete István