Tantárgy kódja

CM3024

Tantárgy neve

Kisebbségszociológia

Tantárgy angol neve

Sociology of Minorities

Kredit

3

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Tóthné dr. Kerülő Judit