Tantárgy kódja

CI3001

Tantárgy neve

Általános idegen nyelv I. (angol-német-francia-orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

Foreign Language for General Purposes I (English – German – French – Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A KER szerint A1 szintről (újrakezdő) induló kurzus célja a korábban megszerzett ismeretek rendszerezése, automatizálása. Kimenet az A2/1 szintre Hallott szöveg értése: Rövidebb, egyszerű, lassúnak mondható beszédtempójú, a hallgató élethelyzeteihez kapcsolódó témák szövegeinek megértése. Írott szöveg értése: Egyszerű, köznyelvi vagy a hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai szöveg gondolatmenetének értése. Íráskészség: Magánlevél megfogalmazása, (szándék, egyszerű eseményről beszámoló stb.) Beszédkészség: Spontán módon kész az ismert élethelyzetek, érdeklődési körnek megfelelő témában folytatott társalgásban egyszerű mondatokban reagálni, véleményét megfogalmazni.

Cél angol

The course starts from CEFR level A1 (beginner) and its goal is to systematize and automate the language knowledge acquired formerly. Outcome to level A2/1. Listening: Understanding short, simple and slowly articulated information connected with the Listener’s everyday life. Reading: Understanding simple texts in colloquial language or in topics related to their studies. Writing: Writing informal letters (intentions, essays about simple events, etc) Speaking: Reacting and giving opinion spontaneously using simple sentences in familiar situations and conversations in topics of personal interests.

Tartalom

Angol: Szókincs: személyes adatok, család, lakás, napirend Nyelvtan: létige, személyes és birtokos névmások, névelők, mondat szórendje, főnevek többes száma, felszólítások, melléknevek fokozása, egyszerű és folyamatos jelen idő, egyszerű múlt idő Német: Szókincs: személyes adatok, család, lakás, szabadidő Nyelvtan: jelen idő, mondat szórendje, nemek, egyes-többes szám, melléknév egyeztetése, a jövő idő kifejezése, módbeli segédigék Francia: Szókincs: személyes adatok, család, lakás, Nyelvtan: jelen idő, mondat szórendje, nemek, egyes-többes szám, melléknév egyeztetése, a jövő idő kifejezése Orosz: Szókincs: személyes adatok család, családtagok, családi élet, iskola, tanulás. Tantárgy neve Általános idegen nyelv I. (angol, német, francia, orosz) Tantárgy kódja CI3001 Meghirdetés féléve - Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gy. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Csiky Nándor adjunktus Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja IOVK Nyelvtan: nemek, a„????” birtokos névmás, a birtokos névmások ragozása, kérdőszók, kérdő névmások, gyűjtőszámnevek, melléknév.

Tartalom angol

English: Vocabulary: personal details, family, housing, daily routine Grammar: verb ‘be’, personal and possessive pronouns, articles, word order, plurals, imperatives, comparative and superlative of adjectives, present simple and continuous, simple past tenses German: Vocabulary: personal details, family, housing, free time Grammar: present tense, word order, genders, singular-plural, matching adjectives, future tenses, modals French: Vocabulary: personal details, family, housing Grammar: present tense, word order, genders, singular-plural, matching adjectives, expressing future tense Russian: Vocabulary: personal details, family, family members, family life, school, studies Grammar: genders, possessive pronoun ‘свой’, conjugation of possessive pronouns, question words, interrogative pronouns, collective numerals, adjectives

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

Angol: Oxenden, C., Latham-Koenig, C. & Seligson, P.: New English File Elementary Student's Book. Oxford University Press, 2004. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. Buszlai Éva: Általános idegen nyelv angol A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-33-7 Német: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011. Deményfalviné Garai Tünde: Általános idegen nyelv német A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-17-7 Francia: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-25-2 Orosz: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004 Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-40-5

Irodalom angol

English: Oxenden, C., Latham-Koenig, C. & Seligson, P.: New English File Elementary Student's Book. Oxford University Press, 2004. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. Buszlai Éva: Általános idegen nyelv angol A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-33-7 German: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011. Deményfalviné Garai Tünde: Általános idegen nyelv német A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-17-7 French: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-25-2 Russian: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004 Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-40-5

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Csiky Nándor