Tantárgy kódja

CO3002

Tantárgy neve

Pedagógiai etika

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A kurzus célja, hogy segítséget nyújtson a közoktatásban tevékenykedő pedagógusoknak ahhoz, hogy megfelelően eligazodjanak a felgyorsult társadalmi változások, a globalizáció, a tömegkommunikáció által radikálisan átalakított új „világtársadalomban”. Továbbá célja a kurzusnak az is, hogy segítséget nyújtson a pedagógusok elméleti és gyakorlati felkészültségének fejlesztésében, a kommunikáción alapuló világtársadalom keretei között. A kurzus igyekszik empatikus készségeket és kompetenciákat kialakítani a „másság”-hoz kapcsolódó különféle dialógusformákban.

Tartalom

A kurzus átfogóan tárgyalja a nevelésetika történetét, valamint némely kiemelt témakörét (például: természet és erkölcsösség, ész és haszon, továbbá a pluralizmus mint pedagógiai paradoxon, a nevelés mint egyezkedés stb.). Szólni kíván továbbá a pedagógus etika néhány fontos gyakorlati kérdéséről is (a pedagógus mint erkölcsnevelő, a pedagógus személyisége, a szabadság és a “beavatkozás” kérdései). A humán tudományok etikai kódexének és a pedagógusok etikai kódexének a kérdései zárják a feldolgozandó témák körét.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. habil. Kiss Lajos András