Tantárgy kódja

CI3006

Tantárgy neve

Általános idegen nyelv VI. (angol-német-francia-orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

eneral Purposes VI (English – German – French – Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 4
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A KER szerint B2/4 szintről induló kurzus célja a korábban megszerzett ismeretek, kompetenciák fejlesztése. Kimenet a B2/6szintre. Hallott szöveg értése: Konkrét és elvont témákban folytatott beszéd, normál beszédtempójú hírműsorok értése, azok lényegi tévedések nélküli visszaadása. Írott szöveg értése: Képes összefüggő köznyelvi vagy a hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai szöveg elolvasása után annak tartalmi összefoglalására, Irodalmi szöveg értése. Íráskészség: Világos, érthető tájékoztató, érvelő, beszámoló szöveget képes alkotni. a szint követelményének megfelelő témákban. Beszédkészség: Anyanyelvi beszélővel spontán módon kész a különböző élethelyzeteknek megfelelő, és akár az érdeklődési körén túli témában folytatott társalgásban összetett mondatokban, a szintnek megfelelő árnyaltsággal, véleményét megfogalmazni, reagálni.

Cél angol

6. The course starts from CEFR level B2/4 and it aims at improving competence acquired previously. Outcome to level B2/6. Listening: Can understand speech on concrete and abstract topics and news bulletins spoken at normal speed and summarize it without significant errors. Reading: Giving summary of content after reading colloquial articles or texts on subjects related to his/her studies and understanding literary works. Writing: Can write an essay or report which develops an argument, giving reasons in support of or against a particular point of view and explaining the advantages and disadvantages of various options. Speaking: Reacting and expressing opinion spontaneously in conversations with native speakers in different situations as well as in topics beyond his/her field of interest using complex sentences with subtlety relevant to level.

Tartalom

Angol: Szókincs: szolgáltatás, táplálkozás, életmód, fogyasztói társadalom Nyelvtan: narratív igeidők, segédigék használata, határozós szerkezetek használata, szövegösszetartó eszközök, főnévi igenév és gerund használata, függő beszéd, műveltetés, óhajtó mondatok, vonatkozói mellékmondatok Német: Szókincs: viselkedési szabályok, Németország és Európa, politika, közlekedés Nyelvtan: vonzatos igék, szenvedő és hasonló jelentésű szerkezetek, függő beszéd, feltételes mód Francia: Szókincs: szolgáltatás, táplálkozás, életmód Nyelvtan: összetett mondat, igeidő-egyeztetés, igemódok, igenevek és a mondatrövidítés formái. Orosz: Szókincs: élet falun, természet, szabadidő a természetben, természeti katasztrófák, környezetvédelem, háziállatok Nyelvtan: szenvedő melléknévi igenevek, szenvedő szerkezet, a visszaható névmás.

Tartalom angol

English: Vocabulary: services, meals, consumer society Grammar: narrative tenses, auxiliaries, adverbial phrases, conjunctions, gerund and infinitive, reported speech, causation, subjunctives, relative clauses German: Vocabulary: rules of etiquette, Germany and Europe, politics, traffic Grammar: phrasal verbs, passive voice and similar structures, reported speech, conditionals French: Vocabulary: services, meals, lifestyles Grammar: complex sentences, sequence of tenses, moods, infinitive and forms of short sentences Russian: Vocabulary: life in the country, nature, free time in nature, natural disasters, environment protection, pets Grammar: passive participles, passive voice, reflexive pronouns

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

Angol: Oxenden, C., Latham-Koenig, C.: New English File Upper-Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2011. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. B. Lipták Csilla, Csősz Tímea: Színes kérdések és válaszok angol nyevből-B2 szint. Maxim Könyvkiadó Kft., 2011. Orbán Irén: Általános idegen nyelv angol B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-35-1 Német: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011 Ecsedi- Erős Ágnes- Csiky Nándor: Általános idegen nyelv német B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-14-6 Francia: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-27-6 Orosz: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-42-9

Irodalom angol

English: Oxenden, C., Latham-Koenig, C.: New English File Upper-Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2011. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. B. Lipták Csilla, Csősz Tímea: Színes kérdések és válaszok angol nyevből-B2 szint. Maxim Könyvkiadó Kft., 2011. Orbán Irén: Általános idegen nyelv angol B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-35-1 German: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011 Ecsedi- Erős Ágnes- Csiky Nándor: Általános idegen nyelv német B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-14-6 French: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-27-6 Russian: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-42-9

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Csiky Nándor