Tantárgy kódja

CI3007

Tantárgy neve

Általános idegen nyelv VII. (angol-német-francia-orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

Foreign Language for General Purposes VII (English – German – French – Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A KER szerint B2/6 szintről induló kurzus célja a korábban megszerzett ismeretek, kompetenciák fejlesztése. Kimenet a B2 középfokú nyelvvizsga. Hallott szöveg értése: Konkrét és elvont témákban folytatott beszéd, normál beszédtempójú hírműsorok értése, azok tévedések nélküli visszaadása. Írott szöveg értése: Képes összefüggő köznyelvi vagy a hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai szöveg elolvasása után annak tartalmi összefoglalására. Bármilyen sajtócikk és irodalmi szöveg szótár segítségével való értése. Íráskészség: Világos, érthető tájékoztató, érvelő, beszámoló szöveget képes alkotni a B2 nyelvvizsgaszint követelményének megfelelően. Beszédkészség: Anyanyelvi beszélővel spontán módon kész a különböző élethelyzeteknek megfelelő, és akár az érdeklődési körén túli témában folytatott társalgásban összetett mondatokban, a szintnek megfelelő árnyaltsággal, véleményét megfogalmazni, reagálni. A B2 nyelvvizsgaszint témáiban való jártasság.

Cél angol

7. The course starts from CEFR level B2/6 and it aims at improving competence acquired previously. Outcome to language exam level B2. Listening: Can understand speech on concrete and abstract topics and news bulletins spoken at normal speed and summarize it without errors. Reading: Can give summary of content after reading colloquial articles or texts on subjects related to his/her studies. Can understand specialised articles or literary works provided he/she can use a dictionary. Writing: Can write an essay or report which develops an argument, giving reasons in support of or against a particular point of view and explaining the advantages and disadvantages of various options as required at language exam level B2. Speaking: Reacting and expressing opinion spontaneously in conversations with native speakers in different situations as well as in topics beyond his/her field of interest using complex sentences with subtlety relevant to level. Competency in topics specific to language exam level B2.

Tartalom

Angol: Szókincs: munkavállalás, környezetvédelem, szociális kérdések (szegénység, munkanélküliség, drog- és alkoholfogyasztás), bűncselekmények és büntetésformák Nyelvtan: narratív igeidők, segédigék használata, határozós szerkezetek használata, szövegösszetartó eszközök, főnévi igenév és gerund használata, függő beszéd, műveltetés, óhajtó mondatok, vonatkozói mellékmondatok Német: Szókincs: munkavállalás, tudomány és felfedezések, szociális kérdések (szegénység, munkanélküliség, drog- és alkoholfogyasztás) Nyelvtan: vonzatos igék, szenvedő és hasonló jelentésű szerkezetek, függő beszéd, feltételes mód, stílusrétegek Francia : Szókincs: munkavállalás, környezetvédelem, szociális kérdések (szegénység, munkanélküliség, drog- és alkoholfogyasztás) Nyelvtan: igenevek, subjonctif használata, stílusfajták Tantárgy neve Általános idegen nyelv VII. (angol, német, francia, orosz) Tantárgy kódja CI3007 Meghirdetés féléve - Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gy. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Csiky Nándor adjunktus Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja IOVK Orosz: Szókincs: TV, mozi, filmek, művelődés, művészek, a számítógép részei, használata, internet, technikai újdonságok, a számítógép részei, használata, internet, technikai újdonságok Nyelvtan: határozói igenevek, a -?? végű főnevek ragozása, mellérendelő összetett mondatok, alárendelő összetett mondatok

Tartalom angol

English: Vocabulary: finding a job, environment protection, social issues (poverty, unemployment, drug-taking and alcoholism), crimes and punishment Grammar: narrative tenses, modals, adverbial phrases, conjunctions, gerund and infinitive, reported speech, causation, subjunctives, relative clauses German: Vocabulary: finding a job, sciences and discoveries, social issues (poverty, unemployment, drug-taking and alcoholism) Grammar: phrasal verbs, passive voice and similar structures, reported speech, conditionals, styles French: Vocabulary: finding a job, environmental protection, social issues (poverty, unemployment, drug-taking and alcoholism), Grammar: participles, subjunctive, styles Russian: Vocabulary: TV, cinema, films, culture, art, parts and usage of the computer, internet, technological innovations Grammar: participles, declension of nouns ending in –мя, coordinate and subordinate clauses

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

Angol: Oxenden, C., Latham-Koenig, C.: New English File Upper-Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2011. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. B. Lipták Csilla, Csősz Tímea: Színes kérdések és válaszok angol nyevből-B2 szint. Maxim Könyvkiadó Kft., 2011. Ajtay-Horváth Magdolna: Gyakorlófüzet a középfokú, B2 nyelvvizsgához – Angol TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-48-1 Német: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011 Ecsedi-Erős Ágnes: Gyakorlófüzet a középfokú, B2 nyelvvizsgához – Német TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-47-4 Francia: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Nagyné Schmelczer Erika: Gyakorlófüzet a középfokú, B2 nyelvvizsgához - Francia TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-46-7 Orosz: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Gyakorlófüzet a középfokú, B2 nyelvvizsgához – Orosz TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-49-8

Irodalom angol

English: Oxenden, C., Latham-Koenig, C.: New English File Upper-Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2011. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. B. Lipták Csilla, Csősz Tímea: Színes kérdések és válaszok angol nyevből-B2 szint. Maxim Könyvkiadó Kft., 2011. Ajtay-Horváth Magdolna: Gyakorlófüzet a középfokú, B2 nyelvvizsgához – Angol TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-48-1 German: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011 Ecsedi-Erős Ágnes: Gyakorlófüzet a középfokú, B2 nyelvvizsgához – Német TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-47-4 French: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Nagyné Schmelczer Erika: Gyakorlófüzet a középfokú, B2 nyelvvizsgához - Francia TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-46-7 Russian: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Gyakorlófüzet a középfokú, B2 nyelvvizsgához – Orosz TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-49-8

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Csiky Nándor