Tantárgy kódja

CB3091

Tantárgy neve

Környezetvédelmi technikák

Tantárgy angol neve

Techniques in Environmental Protection

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Halász Judit