Tantárgy kódja

CE3010

Tantárgy neve

Elfogultságmentes kommunikáció

Tantárgy angol neve

Bias-Free Communication

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

3

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Sebestyén Zsolt