Tantárgy kódja

CE3011

Tantárgy neve

Hatékony kommunikáció: Hallasz?

Tantárgy angol neve

Communicating Effectively 1.

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Sebestyén Zsolt