Tantárgy kódja

CE3012

Tantárgy neve

Hatékony kommunikáció: Beszéd Úr!

Tantárgy angol neve

Communicating Effectively 2.

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

5

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Sebestyén Zsolt